Σύστημα Λιμενικής Κοινότητας (ΣΛΚ)

Το σύστημα αφορά στα πιο κάτω: 

(α) στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως αυτή του πληροφοριακού συστήματος λιμενικής κοινότητας (Port Community System) για την πληροφόρηση, διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) αλλά και για τις υπηρεσίες της εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης ενός φορτίου, με την προσέγγιση ενός σημείου υποβολής των παραστατικών και διαχείρισης των σχετικών εργασιών (one stop shop).

(β) στην αύξηση της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία της θαλάσσιας μεταφοράς των εμπορευμάτων και των φορτίων, καθώς και στην ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (intermodal transportation).

(γ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λιμενικής κοινότητας.

(δ) στην εναρμόνιση των κυπριακών λιμένων με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/65/Ε.

Το ποσό συμβολαίου ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες και οκτακόσια εβδομήντα Ευρώ (€2.990.870) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στα πλαίσια του, έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, με ποσοστό 50%, κάτω από την ομπρέλα του τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) μέσω των Προγραμμάτων ‘‘Advanced National Networks for Administrations'’ με το ακρώνυμο AnNA και ‘‘Fresh Food Corridor'’.

Ο χρόνος εκτέλεσης για την προμήθεια, προσαρμογή, ανάπτυξη, εγκατάσταση, πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον περιλαμβάνονται υπηρεσίες επιχειρησιακής εφαρμογής και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας, εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης και συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.