1/5/2018

Για να γίνει εγγραφή χρήστη/εταιρείας στο Σύστημα Λιμενικής Κοινότητας, θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα:

  1. Πιστοποιητικά της εταιρείας
  2. Επιβολή τέλους ύψους €250
  3. Κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ύψους €2000.

 

Αφού ολοκληρωθούν τα πιο πάνω, θα προγραμματιστεί εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί το σύστημα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο πιο κάτω ηλεκτρ. ταχυδρομείο: 

limassol.port@cpa.gov.cy